Search

COVID-19 kennisgewing

Beste JV-ouers/voogde


1. COVID 19-KENNISGEWING


Baie dankie vir u positiewe reaksie op die kort kennisgewing dat die skool vandag en môre gesluit sal wees as gevolg van ‘n positiewe COVID 19- geval.

Wees gerus dat elke leerder wie in kontak was met die personeellid vanoggend in kennis gestel is en reëlings is met hulle getref. Daar is ‘n moontlikheid dat hierdie leerders weer met ander leerders in kontak was, maar volgens die Gesondheidsdepartement is dit sekondêre kontak en behoort dit nie ‘n probleem te wees nie. Hou egter asseblief u kind fyn dop vir enige simptome wat dalk mag ontwikkel en indien u dit nodig vind, is dit die beste om u kind te neem vir die COVID 19-toets.


Die skool heropen weer op Maandag, 13 Julie en ons gaan weer normaal aan met onderrig soos dit die afgelope week plaasgevind het.

Die hele gebou word weer vandag gesaniteer en staan dan gesluit vir die voorgeskrewe 72 uur soos deur die veiligheidsregulasies voorgeskryf


2. VOORKOMENDE MAATRëELS


Ek wil u die versekering gee dat die skool se COVID 19-span en personeel ALLES in ons vermoë doen deur alle voorgeskrewe veiligheidsmaatreels te volg soos voorgeskryf. Dankie vir die van u wat al moontlike probleemareas aan ons uitgewys het sodat ons dadelik in die verband kon optree. Ek wil egter weer ‘n dringende versoek aan u rig om die COVID 19-reëlings te volg soos ons op die eerste skrywe aan u deurgegee het. Indien u kind enigsins siek voel of simptome toon wat op COVID 19 kan dui, moet u die kind by die huis hou. Indien u kind by die skool siek word met COVID 19-simptome, sal u hom/haar moet dokter toe neem. Ons kan die kind slegs weer by die skool toelaat indien u ‘n mediese sertifikaat indien wat bevestig watter siekte hy onder lede het.

Daarom, as hy/sy sleg voel, HOU U KIND TUIS TOTDAT HY/SY GESOND IS.3. KONTINUE ONDERRIG


Ten spyte van die feit dat die skool gesluit is vir die twee dae, gaan onderrig normaalweg aan met die lesse op Microsoft Teams. Moedig u kind aan om nog steeds die werk getrou te doen. Geheuestokkies (memory sticks): die reëling rakende die ingee en afhaal van stokkies by die wag by die hoofhek – soos in die vorige ouerbrief deurgegee - bly onveranderd, al is die skool te enige tyd gesluit. Baie dankie vir die positiewe en ondersteunende e-posse en boodskappe wat ons van so baie ouers ontvang. Ons waardeer dit opreg, u gebede hou ons arms hoog. Ons gaan beslis nog voor vele uitdagings te staan kom gedurende hierdie tydperk wat die pandemie voortduur. Hou egter goeie moed. Die Here sal ons die krag gee om alles te hanteer wat oor ons pad kom. Sy genade en krag ken geen einde nie.


JV-groete

Antoinette Dowd

Hoof354 views0 comments

Recent Posts

See All