Uit die Hoof se pen

Beste JV-ouers/-voogde


1. TOELATING VAN ALLE LEERDERS GELYKTYDIG BY DIE SKOOL


Na die onlangse sitting van die skool se beheerliggaam asook verskeie vergaderings gehou deur die skoolbestuur het ons deur verskeie opsies en moontlike oplossings gewerk om te kyk op watter wyse ons soveel as moontlik leerders kan terugbring skool toe. Die vereistes deur die Onderwysdepartement ten opsigte van veiligheidsmaatreëls bly nog steeds dieselfde en die een meter spasie wat ons tussen leerders in die klaslokale moet handhaaf ons grootste kopseer.
Om hierdie probleem te oorbrug is ons genoodsaak om addisionele klasgroepe in graad 10 en -11 te skep en dan die leerders oor in te deel sodat daar minder leerders in elke klas is. Die implikasie dan dat sommige leerders van klasse verander en moontlik by nuwe vakpersoneel mag klaskry.
Hierdie verandering kon ons slegs by graad 10 en - 11 aanbring aangesien die onderwyspersoneel se roosters dan vol is en ons dus nie meer klasse by graad 8 en -9 kan maak nie.
Die skool het nou by die Distrikkantoor aansoek gedoen om dus ook al die graad 10 en -11 leerders te mag terugbring skool toe. Die direkteur het ontvangs van ons aansoek erken en het onderneem om so gou as moontlik iemand van die distrikkantoor uit te stuur om te kontroleer of al die voorkomingsmaatreëls dan in plek is.
Tot en met ons die toestemming vanaf die Direkteur ontvang het funksioneer die skool as volg:


Maandag, 24 Mei
Gr. 8 tot -11 volg die rotasierooster. Dus kom die B-groep skool vir dag 3B sodat personeel net die groepe wat nie vandag (Vrydag) by die skool was nie se werk afhandel. Gr 12-leerders kom almal skool toe.
Op Maandag, 24 Mei sal die nuwe skoolroosters en klaslyste vir graad 10 en-11-leerders op Microsoft Teams en die D6-COMMUNICATOR geplaas word. Graad 8, -9 en -12-leerders kry ook nuwe skoolroosters, maar bly in dieselfde klasgroepe. (Graad 8- en -9-leerders bly ook in dieselfde A- en B-groepe soos hulle was.)


Vanaf Dinsdag, 25 Mei (Dag 4A)
• ALLE grade volg die nuwe skoolrooster
• Graad 8 en -9 leerders kom nog steeds in die A- en B-groepe skool toe op die A-dag en B-dag soos op die dagprogram aangedui.
• Gr 10-leerders kom ALMAL op dag A skool toe en bly op dag B by die huis.
• Gr 11-leerders kom ALMAL op dag B skool toe en bly op dag A by die huis • (Sodra ons toestemming gekry het om beide graad 10- en -11-leerders op die A- en B-dag by die skool toe te laat sal ons dit met u bevestig.)
• Gr 12-leerders kom nog steeds ALMAL ELKE DAG skool toe.

2. DRAAISIRKEL OP DIE SKOOLTERREIN VANUIT 30STE LAAN
Ek vestig weereens u aandag op die draaisirkel op die skoolterrein vanuit 30ste Laan.
Die doel hiervan is om die verkeersvloei in 30ste Laan te vergemaklik.
•Die versoek is dat alle ouers van die draaisirkel gebruik sal maak. Nader die skoolterrein vanuit Crotsstraat en wanneer u dan die skoolterrein met u voertuig binnekom, beweeg u kloksgewys om die sirkel en laai die kinders by die fontein af.
•Ouers moet dadelik daarna die skoolterrein met hul voertuig verlaat. Slegs leerders mag hier uit die voertuig klim.
•Beweeg dan links af in 30ste Laan wanneer u by die hek uitbeweeg.
✓ MOET ASSEBLIEF NIE IN DIE STRAAT PARKEER OM U KIND AF TE LAAI NIE
✓ MOET ASSEBLIEf NIE IN DIE HEKINGANG PARKEER SODAT ANDER MOTORS NIE BY U VERBY KAN BEWEEG NIE


Indien ALLE ouers in die verband mooi saamwerk, glo ons dat die verkeersopeenhoping in die oggende gou iets van die verlede sal wees. Dankie dat ons in die verband op u kan staatmaak.
Neem ook weer kennis dat die hek in Meyerstraat om 14:30 in die middae sluit. Daarna kan alle leerders by die hek in 30ste laan op- en afgelaai word.


3. SPORTAKTIWITEITE
U het waarskynlik reeds in die nuus verneem dat alle wedstyde van kontaksporte vir ‘n onafsienbare tydperk gestaak is. KONTAKSPORTE by HTS John Vorster sluit in RUGBY EN NETBAL. Alle oefeninge gaan egter voort mits al die voorkomingsregulasies t.o.v COVID 19 gevolg word en geen kontak plaasvind nie.


4. COVID 19-PANDEMIE
Ek rig weer ‘n versoek aan alle ouers om die erns van die COVID 19-pandemie op u kinders se harte te druk. Die nakoming van die COVID 19-regulasies óp die skoolterrein sowel as áf van die skoolterrein is van kardinale belang.
Leerders moet op die skoolterrein te ALLE tye hulle maskers dra en die 1m sosiale afstand vanaf mekaar handhaaf. Daar is leerders wie nie by hierdie voorskrifte hou nie.
Dit het ook onder ons aandag gekom dat leerders tydens sosiale funksies in die aande en oor naweke nie die regulasies nakom nie. Ouers dit is ‘n GROOT risiko en dit stel ander leerders en personeel bloot.
Die leerders se akademiese vordering is ons eerste prioriteit daarom kan leerders nie bekostig om vir lang tye in isolasie te wees nie of nog erger, personeel aan te steek wie elk vir ‘n gemiddeld van 180 leerders se onderrig verantwoordelik is nie.


BESPREEK ASSEBLIEF HIERDIE AANGELEENTHEID WEER INDRINGEND MET U KINDERS.


As alles goed gaan is al die graad 10, -11 en -12-leerders binnekort voltyds terug by die skool.

JV-groete
A DOWD
HOOF